Culture

สำหรับงาน “ศิลปะ” ในความคิดของบางคนอาจคิดว่าเป็นเพียงการขีดเขียนระบายสี หรือการทำงานทางด้านศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ช่วยทำให้จิตใจเบิกบาน ปลดปล่อยจินตนาการไปกับสีสันที่ระบายลงบนกระดาษสีขาวอันว่างเปล่า แต่มีในทางการแพทย์เรียกศาสตร์นี้ว่า “ศิลปะบำบัด” (Art Therapy)

17th October 2017

ศิลปะบำบัด…สื่อสร้างสรรค์พัฒนาอารมณ์

สำหรับงาน “ศิลปะ” ในความคิดของบางคนอาจคิดว่าเป็นเพียงการขีดเขียนระบายสี หรือการทำงานทางด้านศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ช่วยทำให้จิตใจเบิกบาน ปลดปล่อยจินตนาการไปกับสีสันที่ระบายลงบนกระดาษสีขาวอันว่างเปล่า แต่มีในทางการแพทย์เรียกศาสตร์นี้ว่า “ศิลปะบำบัด” (Art Therapy)
17th October 2017

ศิลปะบำบัดในมุมมองของมนุษยปรัชญา

ศิลปะบำบัดเป็นกระบวนการ การศึกษาศิลปะและศิลปะบำบัดในมนุษยปรัชญา มุ่งเน้นที่กระบวนการ (Process) ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การปั้น ดนตรี การเคลื่อนไหว ฯลฯ นักศิลปะบำบัดจะวินิจฉัยและสังเคราะห์บทเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การวาดภาพระบายสีเพื่อการบำบัดก็เช่นกัน